Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016


Nếu muốn email gửi đi không bị chuyển vào Spam, bạn cần cấu hình SPF và DKIM cho tên miền. Video trên đây giúp bạn một phần quan trọng trong quá trình Tạo email tên miền riêng miễn phí với Yandex – Hướng dẫn đầy đủ nhất năm 2016 Xem video tạo email Yandex full: https://youtu.be/nwbPpSU6zIY

Cấu hình SPF và DKIM cho domain Email Yandex gửi thư vào thẳng INBOX

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016


Đọc số thành chữ (văn bản) trong Excel 2003 đến 2016 Tải về file Addins: https://goo.gl/JcSvHw Hãy theo dõi kênh này tại đây: http://bit.ly/subscription-me Thanks!

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM ĐỔI SỐ RA CHỮ TRONG EXCEL 2007,2010,2013,2016

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016


Hướng dẫn cách trỏ tên miền (domain) quốc tế và Việt Nam tại Mắt Bão về Blogspot mới nhất năm 2016

Trỏ tên miền mắt bão về blogspot